Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Black And Decker Ks629 638se

Aby zainstalować i prawidłowo przygotować do użytku Black And Decker KS629/638SE, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Najpierw należy wyjąć przewód zasilający i usunąć wszystkie zabezpieczenia, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Następnie należy podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania. Następnie należy umieścić urządzenie na poziomej powierzchni i wyregulować wszystkie elementy, takie jak pokrętło ustawienia mocy, prędkość obrotowa, przyspieszenie i hamulec. Aby zakończyć instalację, należy włączyć urządzenie i wyregulować wszystkie ustawienia. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich zaleceń producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Black And Decker Ks629 638se

Dane kontaktowe

Gellex, sp. z o. o., Wał Miedzeszyński 646/III/33,
03-994 Warszawa, NIP: 113-26-99-724
Tel. 22 616 4105, e-mail: biuro@gellex. pl, www. inks. pl

Bank: Millennium Bank,
Swift Code: BIGBPLPWXXX
konta:
PLN: 44 1160 2202 0000 0001 0068 8049
EUR: IBAN PL 15 1160 2202 0000 0001 0068 8183
USD: IBAN PL 25 1160 2202 0000 0001 0068 8294

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298041,
kapitał zakładowy 50. 000 zł, w całości wpłacony.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS629. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS629, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS629. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS629 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS629

Strona: 1

27WSTĘPAby praca przebiegała w sposób bezpieczny i byławydajna prosimy o zachowanie następującej kolejnościpostępowania:• Najpierw należy zapoznać się z całą treścią instrukcjiobsługi.• Następnie poznać dokładnie budowę szlifierki i zasadyfunkcjonowania poszczególnych jej zespołów.• Z kolei wybrać właściwe narzędzie robocze i właściweparametry pracy szlifierki w zależnści od rodzaju pracyjaka będzie nią wykonywana.• Zawsze pracować bez pośpiechu i z rozwagązachowując wszystkie zasady bezpieczeństwazamieszczone w instrukcji obsługi.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACYELEKTRONARZĘDZIAMIUwaga! Podczas używania elektronarzędzi istniejemożliwość powstania pożaru, porażenia prądemelektrycznym lub spowodowania wypadku. Dlategonależy zawsze przestrzegać wszystkich zasadbezpiecznej pracy.• Miejsce pracy powinno być zawszeuporządkowane. Brak porządku w miejscu pracymoże prowadzić do wypadku.• Należy zawsze zwracać uwagę na warunkiotoczenia, w których wykonujemy pracę.Elektronarzędzi nie wolno narażać nigdy na opadydeszczu; nie wolno ich używać w mokrym i wilgotnymotoczeniu. Nie wolno pracować nimi w pobliżu palnychcieczy i gazów.• Należy chronić się przed możliwością porażeniaprądem elektrycznym. Podczas pracy unikać należystykania się ciała z przedmiotami uziemionymi jak np.rury, kaloryfery, kuchenki, lodówki.• W przypadku ekstremalnie niekorzystnychwarunków pracy (wysoka wilgotność otoczenia,powstawaniu pyłu metalowego itp. ) bezpieczeństwoelektryczne należy podwyższyć podłączając urządzeniepoprzez odpowiedni transformator lub wyłącznikochronny prądowy (wyłącznik ochronny różnicowy)(należy zasięgnąć porady specjalisty - elektryka! ).• Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci domiejsca pracy. Osobom nie zajmującym się pracą niewolno dotykać elektronarzędzi ani przewodówzasilających. Osoby te powinny znajdować sięz daleka od miejsca pracy.• Elektronarzędzia należy przechowywać w suchymmiejscu, położonym wysoko, poza zasięgiem rąk dzieci.• Elektronarzędzi nie wolno przeciążać! Najlepieji bezpiecznie można nimi pracować w zakresieobciążeń przewidzianych przez producenta.• Zawsze należy dbać o używanie właściwychnarzędzi roboczych do odpowiednich prac. Dowykonywania ciężkich prac nie można używać narzędziani przystawek o małej obciążalności. Elektronarzędzinie wolno używać do celów, do których nie zostały oneprzeznaczone.• Ubranie robocze powinno być zawsze dobrzedopasowane. Nie można nosić obszernego ubraniaani ozdób, które mogłyby zostać niespodziewaniepochwycone przez ruchome elementyelektronarzędzia. Podczas pracy na wolnym powietrzunależy nosić gumowe rękawicei obuwie na gumowejpodeszwie, która nie daje możliwości poślizgu. Nadługie włosy należy zakładać siatkę.• W czasie pracy należy używać okularówochronnych. Do prac powodujących powstawaniepyłu należy zakładać maskę przeciwpyłową.• Przewodu zasilającego nie wolno używać do celów,do których nie został on przeznaczony: nie wolnociągnąć za niego ani trzymając za niego przenosićelektronarzędzi. Należy pamiętać również o doborzeodpowiedniego rodzaju papieru ściernego tzn. rodzajupodłoża, rodzaju ziarna nasypowego i spoiwa.Przewód zasilający należy chronić przed wysokątemperaturą, kontaktem z olejami oraz ostrymiprzedmiotami, które mogłyby go uszkodzić.• Obrabiane elementy należy właściwie mocowaćw specjalnych przyrządach lub imadłach. Dziękitemu, podczas pracy będziemy mieli zawsze wolneobydwie ręce.• Zawsze należy zachowywać stabilną i bezpiecznapostawę; nie wychylać się aby nie stracić równowagi.Szczególną ostrożność należy zachować podczaspracy na drabinie i rusztowaniu. Drabinę należyzabezpieczyć przed możliwością obsunięcia się.• Narzędzia wymagają zawsze troskliwej opieki.Należy przestrzegać zaleceń smarowania narzędzioraz wskazówek dotyczących wymianyoprzyrządowania. Należy kontrolować okresowo stanprzewodu zasilającego elektronarzędzi a w przypadkustwierdzenia jego uszkodzenia, niezwłoczniewymienić na nowy w najbliższym punkcie serwisowymBlack & Decker. Elektronarzędzia muszą być zawszeczyste i suche. Nie mogą być nigdy zaolejone anizatłuszczone.• Gdy nie używamy elektronarzędzia wtyczka zasilającapowinna być wyciągnięta z gniazda sieciowego.Podobnie gdy oczekuje ono na dalszy etap pracy lubWyrzynarka - instrukcja obsługi

Strona: 2

28POLSKIgdy mocujemy wiertła, brzeszczoty pił, noże, dysze lubjakiekolwiek oprzyrządowanie.• Wszystkie klucze powinny być wyjęte z urządzeńniezwłocznie po zakończeniu prac regulacyjnych lubmontażowych. Należy to zawsze sprawdzićbezpośrednio przed uruchomieniem elektronarzędzia.• Należy unikać sytuacji, w której elektronarzędziemogłoby zostać uruchomione nagle i w sposóbniekontrolowany. Elektronarzędzi nie wolno przenosićtrzymając palec na przycisku włączającym. Przedwłożeniem wtyczki do gniazda sieciowego należyupewnić się czy przycisk wyłącznika elektronarzędziaznajduje się w pozycji “ wyłączone”.• Podczas pracy na otwartej przestrzeni wolno używaćtylko takich przedłużaczy przewodu zasilającego, którezostały do tego celu dopuszczone i odpowiedniooznakowane.• Praca elektronarzędziem wymaga dużej koncentracji.Zawsze należy uważnie obserwować pracę i działaćzgodnie z rozsądkiem. W przypadku wystepujacychobjawów zmęczenia nie należy używać elektronarzędzi.• Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika lubzewnętrznago odciągu pyłu, zbiornik lub odciąg należynajpierw prawidłowo podłączyć a następnie rozpocząćpracę.• Elektronarzędzia należy okresowo kontrolowć czyżaden z ich elementów nie uległ przypadkowemuuszkodzeniu. Żadne ruchome elementy nie mogą sięklinować i nie moga być uszkodzone, np. pęknięte.Wszystkie części elektronarzędzia muszą byćwłaściwie zmontowane zgodnie ze wskazówkamizawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone zespołyi elementy ochronne muszą być niezwłocznienaprawione lub wymienione na nowe w punkcieserwisowym Black & Decker Nie wolno używaćelektronarzędzi, w których nie funkcjonuje włącznikalbo wyłącznik!• Uwaga! Dla własnego bezpieczeństwa należy używaćwyłącznie oprzyrządowania i przystawek zaleconychw instrukcji obsługi elektronarzędzia lub zaleconychw inny sposób przez producenta. Używanie innegowyposażenia i dodatkowych przystawek możegrozić wypadkiem.• Przed rozpoczęciem pracy należy starannie sprawdzićwłaściwe funkcjonowanie wszystkich zespołówa szczególnie zespołów ochronnych, czy funkcjonująone bez zarzutu i właściwie spełniają swoje zadanie(czy ruchome ich elementy nie klinują się, czy żadenz elementów nie jest pęknięty lub uszkodzonyw inny sposób).• Naprawę elektronarzędzi należy powierzać wyłączniewykwalifikowanym i odpowiednio uprawnionymosobom, które dysponują oryginalnymi częściamizamiennymi. Konstrukcja elektronarzędziBlack & Decker odpowiada ogólnie obowiązującymprzepisom w zakresie bezpieczeństwa obsługi.Jakiekolwiek samodzielne naprawy dokonane wewłasnym zakresie lub przez osoby do tegonieuprawione mogą być przyczyną groźnegow skutkach wypadku.Pamiętajmy aby podczas pracy stosować się dowszystkich, wymienionych powyżej zaleceń.PODWÓJNA IZOLACJA ELEKTRYCZNAWyrzynarka jet w pełni izolowana. Oznacza to, żedwa niezależne od siebie obwody izolacji chroniąużytkownika przed bezpośrednim kontaktemz metalowymi elementami szlifieki, któreprzewodzą prąd elektryczny. Osiągnięte to zostałopoprzez odizolowanie układu elektrycznegowyrzynarki od jej mechanicznych elementów.Podwójna izolacja jest najdoskonalszą ochronąprzed możliwością porażenia użytkownika prądemelektrycznym.BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNEPrzed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czynapięcie zasilania podane na tabliczce znamionowejwyrzynarki odpowiada napięciu lokalnej sieci zasilającej.Wyrzynarka ma dwużyłowy przewód zasilającyi dwukołkową wtyczkę sieciową.PRZEDŁUŻANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGOBlack & Decker oferuje dwużyłowy przedłużacz przewoduelektrycznego, który umożliwia przedłużenie przewoduzasilającego szlifierki do 30mb. bez obawy o stratę mocy.Uwaga! Przedłużacza przewodu zailającego należyużywać tylko w wypadku rzeczywistej konieczności.Należy jednocześnie pamiętać, że niewłaściwie użytyprzedłużacz elektryczny może doprowadzić dowzniecenia pożaru albo porażenia prądem elektrycznym.Przedużacz elektryczny musi mieć właściwy przekrój żył,odpowiednio do mocy używanego elektronarzędzia. Jegostan nie może budzić żadnych zastrzeżeń.BLkCK & DECKER WkRUNKI GWkRkNCJIGratulujemy zakupu doskonałego produktuBlack & Decker. Nasze zobowiązania jakościoweodnoszą się również do obsługi klienta.Zapewniamy 24- miesięczny okres gwarancji dlanaszych produktów.

Strona: 3

291. Nasze świadczenia gwarancyjne obejmują tylko teuszkodzenia, które wskutek wad materiałowych lubfabrycznych w trakcie produkcji ujawnią się po zakupienarzędzia.2. Świadczenia gwarancyjne nie obejmują:• Uszkodzeń, które powstały na skuteknieprzestrzegania przez użytkownika zaleceńinstrukcji obsługi.• Uszkodzeń narzędzi dla majsterkowiczówstosowanych do prac profesjonalnych.• Usterek narzędzia z powodu zużycia części i narzędzido obróbki np. części tnących, pasków napędowych,szczotek węglowych, osprzętu itp.• Przeciążeń narzędzia, któe prowadzą do uszkodzeniasilnika lub innych szkodliwych następstw w pracyelektronarzędzia.• Uszkodzeń po naprawach przez nieautoryzowanypunkt naprawczy.• Uszkodzeń, które powstały po zastosowaniunieoryginalnych, dodatkowych urządzeń oraz osprzętuinnego niż firmy Black & Decker.3. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzonebezpłatnie pod warunkiem przedłożenia prawidłowowypełnionej i ostemplowanej karty gwarancyjnejBlack & Decker, jak również po przedłożeniu dowoduzakupu lub rachunku.4. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należydostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lubcentralnego serwisu.5. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużeniaokresu gwarancji, ani nie wyznaczają nowego okresugwarancyjnego.6. Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez sprawnąorganizację serwisu zaoferować doskonałą obsługęnapraw, szeroką dostępność częśći zamiennych ibogaty wybór akcesoriów. Wyposażenie dodatkoweW celu zapewnienia optymalnej pracy szlifierki zalecamyużywanie wyłącznie oryginalnego oprzyrządowaniaBlack & Decker.OBSłUGA KLIENTÓW BLACK & DECKERWszystkie elektronarzędzia Black & Decker, przedopuszczeniem fabryki podane zostały gruntownejkontroli. Jeżeli pomimo tego wystąpią niespodziewanezakłócenia w pracy urządzenia prosimy zwrócić sięniezwłocznie do punktu sprzedaży lub centralnegoserwisu Black & Decker gdzie obsłużeni zostanąPaństwo fachowo i szybko.OPRZYRZĄDOWkNIE DODkTKOWEAby w pełni wykorzystać parametry pracy wyrzynarkizaleca się używanie oryginalnego oprzyrządowaniai wyposażenia dodatkowego Black & Decker.PARAMETRYTECHNICZNEPoziom emitowanego hałasu narzędzia jest zgodnyz normami EWG. Podczas pracy zaleca się nakładanie nauszy odpowiednich osłon ochronnych.OPIS SZLIFIERKI1. Włącznik/wyłącznik2. Przycisk blokady3. Pokrętło regulacji elektronicznej4. Osłona brzeszczotu5. Rolka prowadzące6. Stopa pilarki7. Przyłącze odciągu pyłu8. Przełącznik kierunku strumienia powietrza9. Pokrętło obrotu brzeszczotu10. Przycisk regulacji położenia brzeszczotuElektronarzędzia Black & Decker mogą mieć orócz opróczsymbolu cyfrowego, na końcu, dodany również symbolliterowy precyzujący dokładnie typ urządzenia. Dlatego też,informacje zamieszczone w instrukcji obsługi mogąwykraczać poza zakres możliwości konkretnych typów.91024531786•• •

Strona: 4

30MOCOWkNIE BRZESZCZOTUModele z mocowaniem brzeszczota na śruby (używajtylko tych rodzajów brzeszczotu)Przed przystąpieniem do montażu należy wyciągnąćwtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.Najpierw należy poluzowaćdwie śruby mocujące anastępnie wsunąć do oporuczęść chwytową brzeszczotu(zęby skierowane do przodu)w uchwyt. Teraz należydokręcić lekko śrubymocujące, ustalić dokładnie pozycję brzeszczotu anastępnie mocno dokręcić śruby. Aby poluzowaćmocowanie brzeszczotu należy odkręcić śruby, obracającje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Modele z beznarzędziowym mocowaniem brzeszczotaSuperlock (używaj tylko tych rodzajów brzeszczotu)Najpierw należy podnieść dogóry dźwignię mocowaniabrzeszczotów a następniewsunąć do oporu częśćchwytową brzeszczotu wuchwyt. Teraz można puścićswobodnie dźwignię.Brzeszczot zostanie umocowany w uchwycie. W celuwyjęcia brzeszczotu wystarczy unieść do góry dźwignięmocującą.Dotyczy wszystkich modeliUwaga: Aby zapewnić właściwą precyzję pracy wyrzynarki,grzbiet brzeszczotu musi dotykać powierzchni rolkiprowadzącej. Wskazówki dotyczące regulacji położeniarolki prowadzącej znajdują się w części “Rolka prowadząca”.ROLKk PROWkDZĄCkW celu zapewnienia dużej dokładności cięcia brzeszczotuwyrzynarki, zaopatrzono ją w specjalną rolkęprowadzącą. Jej położenie można tak ustawić abypodczas cięcia materiału dotykał do niej grzbietbrzeszczotu. W tym celu należy poluzować przedniąśrubę na płozie wyrzynarki,przesunąć rolkę prowadzącądo przodu tak aby dotknęłaona grzbietu brzeszczotu anastępnie mocno dokręcićśrubę. Regularnesmarowanie rolki kilkomakroplami oleju przedłuża znacznie jej trwałość.Dotyczy wyrzynarek z obracanym brzeszczotemUwaga: Jeżeli wyrzynarka przygotowana jest do pracyz możliwością obrotu brzeszczotu, rolka prowadzącamusi być odsunięta do tyłu, tak aby umożliwić swobodnyobrót brzeszczotu.W tym celu należy poluzowaćprzednią śrubę na stopiewyrzynarki, przesunąć do tyłupodporę i śrubę mocnodociągnąć.URUCHkMIkNIE WYRZYNkRKIW celu włączenia wyrzynarki należy nacisnąć do oporudźwignię włącznika/wyłącznika. W celu wyłączeniawyrzynarki nacisk należy zwolnić. Przed podłączeniemwyrzynarki do sieci zasilającej należy upewnić się czydźwignia włącznika znajduje się w pozycji “wyłączone”.Jeżeli zachodzi konieczność włączenia wyrzynarki dopracy ciągłej, po dociśnięciu dźwigni włącznika do oporunależy nacisnąć przycisk blokady. Aby zwolnić blokadęnależy ponownie nacisnąć na dźwignię włącznika. Przedodłączeniem wyrzynarki od sieci zasilającej należyupewnić się czy przycisk włącznika został odblokowany.CIĘCIE UKOŚNEStopa strugarki może być pochylona w obydwie stronypod kątem 450. W tym celu należy odłączyć wyrzynarkęod źródła zasilania, podnieść lub zdjąć osłonębrzeszczotu, poluzować tylną śrubę (śruby) znajdującąsię na stopie strugarki, za pomocą klucza trzpieniowegosześciokątnego lub wkrętaka.Teraz należy cofnąć stopęstrugarki a następnieprzechylić ją o żądany kąt,wg. skali pomiarowej. Jeślistopę chcemy dokładnieustawić w jednym z położeńokreślonych poniżej, tj.00, 150, 300, 450należy jąprzesunąć nieco do przodu anastępnie dokręcić mocnośrubę mocującą. Pomimotego, że naniesiona skalaoraz oznaczenia w postacikarbów umożliwiają dokładneustawienie stopy wyrzynarkiw najczęściej wykorzystywanych położeniach w celuprecyzyjnej regulacji zaleca się używanie kątownika.

Strona: 5

31Aby ponownie ustawić stopę pilarki w położeniuwyjściowym należy najpierw poluzować śrubę mocującą anastępnie ustawić stopę pod kątem 900i dociskając ją wkierunku “do przodu” dokręcić ponownie śrubę mocującą.CZYSZCZENIE POLk STRUMIENIEM POWIETRZkW celu umożliwienia dokładnej pracy wyrzynarką miejscecięcia może być oczyszczanez nagromadzonego pyłu zapomocą strumieniawydmuchiwanego powietrza.W tym celu należy unieśćalbo zdjąć osłonęprzeciwpyłową. Należyuważać aby przełącznik ustawiony był w kierunkusymbolu.ODSYSkNIE PYŁUZa pomocą specjalnego adaptera (część wyposażeniadodatkowego) do wyrzynarki można podłączyć jedenz powszechnie używanych rodzajów odkurzaczy.\W tym celu należy wsunąćw lub na końcówkę adaptera(zal. od średnicy rury ssącej)rurę odkurzacza. Osłonabrzeszczotu powinna byćprzesunięta do dołu.Przełącznik regulacjistrumienia powietrzapowinien być ustawionyw kierunku symbolu.REGULkCJk ELEKTRONICZNkTylko dla modeli elektronicznychPokrętło regulacjielektronicznej umożliwiawybór częstotliwości drgańbrzeszczotu pilarkiw zależności od rodzajuobrabianego materiału.Wybór ułatwia tabela, która została zamieszczona poniżej.Materiał Położenie pokrętła regulacjiDrewno 6-maxMetale 2-3Aluminium 3-5PCV 3-4Ceramika 3-5Uwaga: Jeśli przez dłuższy czas wyrzynarka pracuje naniskich obrotach silnika (położenie pokrętła 1-4), w celuzapewnienia dostatecznego chłodzenia należy włączyćna okres około 3 minut wysokie obroty.OBRkCkNIE BRZESZCZOTUPrzed rozpoczęciem pracy należy pamiętać oodsunięciu rolki prowadzącej od grzbietubrzeszczotu.Obrót brzeszczotu umożliwia wycinanie skomplikowanychkształtów.Aby ustawić odpowiedniepołożenie brzeszczotu należynacisnąć przycisk znajdującysię z przodu wyrzynarki takaby wyskoczyło do górypokrętło. Następniewyciągnąć na całą długość pokrętło i obrócić brzeszczotw żądane położenie (zgodnie z kierunkiem przebiegu liniicięcia), trzymając jedną ręką wyrzynarkę a drugąobracając pokrętłem (brzeszczot obraca się o 3600)Położenie brzeszczotumożna zablokowaćw czterech różnychpołożeniach: 00, 900, 1800,2700aby umożliwićwykonywanie różnych cięć.W celu zablokowaniapołożenia brzeszczotu w wybranej pozycji należynacisnąć pokrętło regulacyjne w kierunku do dołu.Po zwolnieniu nacisku pozycja brzeszczotu zostaniezablokowana. Aby ponownie zwolnić blokadę położeniabrzeszczotu należy nacisnąć przycisk znajdujący sięz przodu wyrzynarki. Aby ciąć wyrzynarką wzdłuż liniiprostych należy posłużyć się przyciskiem znajdującymsię z przodu wyrzynarki i nacisnąć w kierunku do dołu.Na koniec należy ustawić we właściwym położeniurolkę prowadzącą.WSKkZÓWKI PRkKTYCZNEPrzecinanie tworzyw sztucznychBrzeszczoty pilarki tną tylko podczas ruchupowrotnego. Aby nie dopuścić do uszkodzeniapowierzchni tworzywa na krawędzi cięcia należyużywać brzeszczotów o drobnym uzębieniu i ciąćelement od spodu (“od lewej strony”). Inną metodąjest cięcie poprzez podkładki ułożone z obu stronprzecinanej powierzchni, wykonane z cienkiej deseczki.Zawsze należy wybrać odpowiedni brzeszczot dladanego rodzaju pracy.270˚ 180˚0˚ 90˚

Strona: 6

32Zagłębianie brzeszczotu w materiałBrzeszczot wyrzynarki może być zagłębiony w materiałbez uprzedniego nawiercania miejsca rozpoczęcia cięcia.W tym celu po zaznaczeniu miejsca cięcia należy włączyćwyrzynarkę i przednią krawędzią stopy oprzećo powierzchnię ciętego materiału. Teraz należy powoliopuszczać wyrzynarkę (tylna jej część) w kierunkudo tyłu, tak aby brzeszczot powoli zagłębił sięw powierzchnię materiału. Stopy pilarki nie należyprzesuwać ale wykorzystać jej krawędź jako oś obrotu.Przecinanie metaliWyrzynarka może być wykorzystana do cięcia cienkichblach żelaznych oraz do metali takich jak miedź, mosiądz,aluminium itp.Aby zapobiec możliwości zdeformowania blachy podczasjej przecinania należy posłużyć się podkładką w postacicienkiej deseczki i ciąć obydwa elementy jednocześnie.Brzeszczot piły powinien samodzielnie ciąć materiał, tzn.nie należy wywierać żadnego nacisku a jedynieprowadzić pilarkę wzdłuż wcześniej zaznaczonej linii.Przecinanie cienkiej blachy wymaga dłuższego czasu niżcięcie grubszych elementów. Do przecinania metali służąspecjalne brzeszczoty. Miejsce cięcia należy smarowaćokresowo olejem. Ułatwia to proces cięcia i stanowidodatkową ochronę brzeszczotu.Pielęgnacja wyrzynarkiPrzed rozpoczęciem czyszczenia wyrzynarki należywyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.Do czyszczenia należy używać wyłącznie łagodnegomydła i wilgotnej ściereczki. Wiele środków czyszczącychużywanych w gospodarstwie domowym zawiera w swoimskładzie substancje chemiczne, które mogą uszkodzićplastikową obudowę wyrzynarki. Do czyszczeniawyrzynarki nie wolno używać benzyny, terpentyny,rozcieńczalników farb i lakierów i podobnych produktówNależy zwracać uwagę aby roztwór mydła nie przedostałsię do wnętrz wyrzynarki.INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAInformujemy, że wyrzynarkiKS638SE, KS635S, KS634S, KS633E,KS632E, KS631, KS630,spełnia wymogi obowiązujacych dyrektyw EWG89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,EN55104, EN50144, EN61000Lpa (Ciśnienie akustyczne) 96dB(A)Lpa (Moc akustyczna) 88dB(A)Wartość skuteczna przyspieszenia oddziaływującego naręce <2, 5m/s2Brian Cooke - Dyrektor ds. InżynieriiBlack & Decker, Spennymoor, County DurhamDL16 6JG Wielka BrytaniaBlack & Decker zastrzega sobie prawo dokonywaniazmian technicznych podnoszących jakośćprodukowanych urządzeń bez wcześniejszegouprzedzenia.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS629
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Niemiecki, Polski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Węgierski, Litewski

Powiązane produkty Black & Decker KS629

Black and Decker Przeznaczenie Pilarka tarczowa BLACK+DECKER BDCS18 została zaprojektowana do cięcia drewna i wyrobów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych, nieprofesjonalnych użytkowników. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi piły Black and Decker BDCCS18”

BLACK and DECKER SKU CC2000/ CC2001 Instrukcja obsługi SKU #CC2000/#CC2001 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Niszczarki Black & Decker stały się wzorcem innowacyjności, wydajności i jakości w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości. Z wielką starannością zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC2000/CC2001”

BLACK and DECKER SKU CC500/ CC501 Instrukcja obsługi SKU #CC500/#CC501 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Instrukcja-obs%C5%82ugi-Black-and-Decker-SKU-CC500-CC501">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC500/CC501”

BLACK and DECKER SKU #CC800 Instrukcja obsługi SKU #CC800 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektować i skonstruować produkt…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC800”

BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602 Instrukcja obsługi SKU #CC600/601/602 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Black-and-Decker-SKU-CC600-601-602-Instrukcja">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602”

Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz [zoptymalizowany] Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz

Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200 Instrukcja obsługi SKU #CC1200 Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań w projektowaniu i inżynierii…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200”

CHROŃ SWÓJ TOŻSAMOŚĆ MARKA, KTÓREJ UFASZ BLACK and DECKER SKU #CC1000 SKU #CC1000 Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Zadbaliśmy o …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC1000”

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Black And Decker Ks629 638se

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Black And Decker Ks629 638se

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Black And Decker Ks629 638se